Papaya Sorbet:

Fresh Papaya Puree. Sugar, Vegetable Stabilizer (Carob Bean Gum, Guar Gum, Sodium Alginate, & Agar)